Mikä verkkokoulutus seuraavaksi? 10 kuumaa koulutusteemaa

  4. marraskuuta, 2022     Arttu Kotakorpi
verkkokoulutus-10-teemaa
 

Kun maailmassa tapahtuu, osaavan henkilöstön rooli korostuu. Kriittinen osaaminen ulottuu yhä useammin henkilön päivittäisistä työtehtävistä organisaation toiminnan kannalta keskeisiin tietoihin ja toimintaperiaatteisiin. Mutta mihin verkkokoulutuksiin nyt kannattaisi panostaa? 🤔

Verkkokoulutus on tehokas keino levittää tietoa ja aiheuttaa näkyvää muutosta toiminnassa. Ikivihreiden aiheiden (kuten perehdytys) rinnalla korostuvat toiminnan vastuullisuuteen ja jatkuvuuteen liittyvät teemat. Tämän verkkokoulutusten listan avulla voit kartoittaa aukkoja omassa koulutustarjonnassasi.

Tarvetta verkkokoulutukselle?
Aloita verkkokoulutuksen suunnittelu käymällä pikakurssimme aiheeseen →

 

1. Perehdytyskoulutus

Jokainen toimiva työsuhde alkaa hyvästä perehdytyksestä. Digitaalinen perehdytyskoulutus eli verkkoperehdytys on kätevä ratkaisu maantieteellisesti hajautuneen henkilöstön tutustuttamiseen työpaikan tavoille, mutta auttaa paikallisestikin. Diginä jokainen työntekijä voi perehtyä asioihin omalla ajallaan itsenäisesti - jopa ennen ensimmäistä työpäivää! 📱

Digiperehdytys on todella joustava ja (kustannus)tehokas tapa perehdyttää, mutta kaikkia käytännön asioita sillä ei voi ratkaista. Perusasioiden omaehtoinen läpikäynti kuitenkin antaa jouhevan startin työtehtäviin ja tuo ihmisten tiedot ja taidot samalle lähtöviivalle. Kauppakeskus REDI on perehdyttänyt tuhansia liikkeiden työntekijöitä verkossa keskuksen yleisistä toimintatavoista, turvallisuudesta, ja niin edelleen. Tutustu tarinaan REDIn verkkoperehdytyksen takana →

 

2. Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutusten näkyvin osa on työturvallisuuteen liittyvä ohjeistus. Teema korostuu luonnollisesti tietyillä toimialoilla, kuten rakentamisessa ja teollisuudessa. Yhdessä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO:n kanssa toteuttamamme ePerehdytys on hyvä esimerkki turvallisuuskoulutuksesta, joka sujuvoittaa töiden aloittamista työmailla. 👷 On lisäksi havaittu, että turvallisuuskoulutukset antavat usein boostin organisaation muuhunkin toimintaan, esimerkiksi tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kautta. 

Vuorovaikutteinen verkkokoulutus antaa henkilöstölle valmiudet käyttää laitteita ja toimia erilaisissa tilanteissa aiheuttamatta vaaraa itselle tai muille. Parhaimmillaan organisaatiot voivat rakentaa erilaisia skenaarioita, jotka simuloivat tosielämän tilanteita, ja joissa ihmiset voivat soveltaa ongelmanratkaisua turvallisessa ympäristössä. Toki pitää muistaa, ettei esimerkiksi verkkokoulutuksen tehtävien ratkominen ole koskaan sama asia kuin tosielämän toiminta. Verkkokoulutus voi kuitenkin vahvistaa toivottuja toimintamalleja ja ennaltaehkäistä riskejä.

 

3. Tietoturvakoulutus

Onko meilin liitetiedoston lataaminen turvallista? Voinko lähettää tietojani esihenkilölle, joka ei juuri nyt ehdi puhelimeen? ⚠️ 

Kasvava osuus yritystoiminnan riskeistä liittyy tietoturvaan ja kyberuhkiin. Onnistuminen epätoivottujen tapahtumien välttämisessä on parhaimmillaan mittaamattoman arvokasta. Mikä olisikaan parempi tapa opastaa henkilöstöä tietoturvallisen toiminnan parhaisiin käytäntöihin kuin digitaalinen verkkokoulutus. 🕵️

Tietoturvallisuuden verkkokoulutuksella henkilöstön voi valmistaa kohtaamaan epäilyttäviä tilanteita havainnollistavin esimerkein, joissa oppija pääsee tekemään tosielämää vastaavia valintoja.

 

4. Vastuullisuuskoulutus

Paine vastuullisempaan liiketoimintaan on kova, mutta ilahduttavan usein vastuullisuuden korostaminen on myös organisaation arvoista ja strategiasta kumpuava teema. 🌱 Vastuullisuuden verkkokoulutus kattaa yleisimmin ympäristövaikutuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Vastuullisuuden kattoteeman alta löytyy jokaisen organisaation toimintaan relevanttia asiaa, ja siksi tämä onkin yksi kysytyimmistä koulutuksista.

Hyvän vastuullisuuskoulutuksen sisällöissä korostuvat konkreettiset toimintatavat, joten erilaisten skenaarioiden esittäminen on tässäkin tapauksessa suositeltavaa. iLOQ on malliesimerkki suomalaisesta yrityksestä, jolle vastuullisuus on ollut alusta lähtien ohjaava strateginen valinta. 💚 Lue miten toteutimme iLOQin vastuullisuuskoulutuksen →

 

5. Code of Conduct -koulutus

Code of Conduct – toiselta nimeltään eettinen ohjeisto tai toimintaperiaatteet – on kovassa nosteessa. Sen tarkoitus on ohjeistaa henkilöstöä organisaation yleisistä toimintatavoista ja arvoista. Code of Conduct kytkeytyy vastuullisuuteen, tietoturvaan ja data-asioihin.

Verkkokoulutus soveltuu erittäin hyvin Code of Conductin toteutustavaksi, koska tavoitteena on saada aikaan yhdenmukaisia toimintamalleja koko organisaatiossa. 🤝 Koulutuksen sisältö pysyy myös pitkälti muuttumattomana, joten toistuvien lähikoulutusten järjestäminen olisi tehotonta verkkokoulutukseen verrattuna. Tutustu tästä Code of conduct -mallikurssiin →

 

Parhaassa tapauksessa organisaation verkkokoulutukset elävät verkko-oppimisalustalla, joka toimii verkko-oppimisen ja osaamisen kehittämisen “hubina”. Oppimisalustan käyttöönotto on oleellinen askel oppimisen digitalisaatiossa. Ilman alustaa tärkeät verkkokoulutukset jäävät helposti hajanaiseksi kokoelmaksi PowerPointteja ja muita tiedostoja jossakin intran syövereissä. 😰

 

6. Tuote-, palvelu- ja laatukoulutus

Tuotteisiin, palveluihin ja laatuun liittyvät koulutukset ovat suoraan yhteydessä organisaation kykyyn pitää kiinni lupauksistaan asiakkaille ja muille sidosryhmille. Näiden teemojen verkkokoulutukset auttavat mm. myyjiä ja asiakaspalvelijoita onnistumaan työssään ja noudattamaan tiettyjä parhaita käytäntöjä.

Verkkokurssin sisältö kattaa tarpeen mukaan esimerkiksi tuotekokonaisuuden tärkeimpiä ominaisuuksia ja käyttökohteita tai opastusta menettelyyn erilaisissa tilanteissa. Taksi Helsingin kuljettajakoulutus on esimerkki liiketoiminnan kannalta kriittisestä palvelukoulutuksesta: jokaisen uuden kuljettajan on suoritettava verkkokurssi ja läpäistävä loppukoe. 🚕

 

7. GDPR-koulutus

Dataan liittyvät käytännöt eivät ole enää vain IT-tiimin heiniä. GDPR (General Data Protection Regulation eli yleinen tietosuoja-asetus) on EU:n henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jonka tarkoitus on suojata ihmisten yksityisyyttä ja turvata mahdollisuus omien henkilötietojen hallintaan. 👤

GDPR-verkkokoulutus sisältää oleellista tietoa kaikille, joiden työhön kuuluu ihmisten henkilötietojen käsittelyä, etunenässä HR ja johto. Kurssi sisältää usein esimerkiksi peruskäsitteet, henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja opastusta riskienhallintaan. Kuten sanottu, kyse on lainsäädännöstä, joten GDPR:iin liittyvistä tiedoista ja osaamisesta ei oikeastaan ole varaa tinkiä. ☝️

 

8. Tutkintoon johtava koulutus ja pätevyydet

Tutkintoon johtava koulutus koskee etunenässä oppilaitosten tarjoamaa ammatillista, täydennys-, lukio- ja yliopistokoulutusta. 🎓 Toki myös muut organisaatiot, kuten asiakkaamme Starttivalmennus, järjestävät ammatillisia verkkokoulutuksia. Erilaiset pätevyydet ja sertifikaatit koskevat vielä suurempaa joukkoa yrityksiä ja järjestöjä. 

Nämäkin koulutukset ja valmennukset voi joissain tapauksissa toteuttaa kokonaan itseopiskeltavina verkkokursseina. Usein digitaalista oppimisalustaa käytetään kuitenkin lähiopetuksen tukena, jolloin puhutaan sulautuvasta oppimisesta tai hybridioppimisesta. Tällöin verkko-oppimisen osuus tuo koulutuksiin lisää joustoa ja vahvistaa lähikertojen oppeja.

 

9. Kulttuurikoulutus

Yritys- ja organisaatiokulttuuriin liittyvien verkkokoulutusten merkitys on kasvanut viime vuosina, kun työskentelyn painopiste on siirtynyt kotitoimistoille ja etäpalavereihin. Kehitys tekee kulttuurin muodostamisesta haasteellista, joten yhtenäisten käytäntöjen, toimintatapojen ja arvojen iskostamiselle on tarvetta. 🙋‍♀️

Kulttuurikoulutuksen alle istuu laaja kattaus ihmisten hyvinvointiin ja organisaation kulttuuriin liittyviä verkkokursseja. Näissä voi tutustuttaa henkilöstöä mm. tunnemaailman kysymyksiin, arvostavaan keskustelukulttuuriin ja monimuotoisuuteen. Kulttuurikoulutukset tuovat arvokkaan lisän perehdytyksen kokonaisuuteen ja sopivat monesti myös vastuullisuuden koulutustarjonnan alle.

 

10. Johtaja- ja esihenkilökoulutus

Johtamistaidot eivät mene koskaan pois muodista – varsinkaan kriisiaikoina. 🦸 Etätyön yleistyminen ja kiihtyvällä tahdilla tapahtuvat muutokset vaativat päätöksentekijöiltä ihan uudenlaista venymistä. Johtajakoulutuksilla varmistetaan esihenkilöiden kyky luotsata organisaatiota oikeaan suuntaan, olipa oma tiimi saman katon alla tai meren toisella puolen.

Esihenkilöille suunnattu verkkokoulutus pitää sisällään yleisiä johtamisen periaatteita viestinnästä valmentamiseen, mutta se voidaan suunnata myös tietylle osaamisalueelle, esimerkiksi vastuullisuusjohtajille tai hyvinvointialueiden johtajille. Järjestöissä ja urheilupiireissä johtajakoulutuksiksi voidaan lukea erilaiset ohjaaja-, valmentaja- ja kouluttajakoulutukset. Verkkokoulutuksen etuja ovat näissäkin tapauksissa mm. ajallinen joustavuus ja kustannustehokkuus. ✅

 

Hyvä verkkokoulutus syntyy hyvästä suunnitelmasta

Minkä teeman kohdalla teidän koulutustoiminnassa on ammottavin aukko? 👀

Verkkokoulutus soveltuu kaikkien yllä listattujen koulutustyyppien toteutustavaksi joko kokonaan tai vähintäänkin osittain. Sen lanseeraus on usein nopeampaa kuin perinteisen lähikoulutuksen, ja käytön myötä digitaalisuuden tuoma jousto vain kasvattaa hyötyjä.

Mutta miten uuden verkkokoulutuksen kanssa lähtisi liikkeelle?

Rakensimme napakan verkkokurssin vastaamaan juuri tähän mietintään. Hyppää tästä ilmaiselle kurssille (kesto n. 20 min) →

verkkokurssi-cta-1

 

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas