Vastuullisuuskoulutus – tavoitteista arjen tekoihin

  21. huhtikuuta, 2023     Arttu Kotakorpi

Vastuullisuus on kaikkien huulilla ja organisaatioiden paine siirtyä kohti kestävämpää toimintaa kasvaa päivä päivältä. Vastuullisuusohjelma määrittää vastuullisuudelle tavoitteet, mutta vaarana on, että tekeminen tyssää siihen. Vastuullisuuskoulutus linkittää tavoitteet käytännön toimintatapoihin, jotta vastuullisuus ei jäisi pelkän puheen tasolle. ✅


Mikä on vastuullisuusohjelma ja miksi se on tärkeä?

Vastuullisuusohjelma on sateenvarjo, jonka alle mahtuu kaikki se, mitä organisaatio tekee vastuullisuuden hyväksi. Ohjelma on kuin kotitalouden pelisäännöt – ilman niitä elämä voi muuttua riitaisaksi ja kaoottiseksi. Vastuullisuusohjelman pelisäännöt määrittävät turvallisen, hyvinvoivan ja eettisesti kestävän työkulttuurin. 

On tärkeää muistaa, että vastuullisuus on muutakin kuin ympäristötekoja. Yleinen tapa jäsentää vastuullista toimintaa on jakaa se kolmeen osa-alueeseen ESG-mallin mukaan:

 • Ympäristövastuu 🌱 (Environmental)
 • Sosiaalinen vastuu 🙋 (Social)
 • Hyvä hallintotapa ja taloudellinen vastuu ☑️ (Governance)

Vastuullisuusohjelma määrittää näihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet ja toimii ohjenuorana sille, mitä vastuullisuus ylipäätään merkitsee organisaatiolle. Kaikkien yrityksen työntekijöiden ja osastojen on noudatettava näitä pelisääntöjä, jotta yritys voi toimia vastuullisesti ja menestyä pitkällä aikavälillä. Jos vastuullisuusohjelmaa ei noudateta, yritys voi menettää mainettaan, asiakkaitaan ja lopulta myös liiketoimintaansa.

Välimainos 🌱 iLOQ tarvitsi strategiaansa tukevan vastuullisuuskoulutuksen. Lue miten syntyi puolituntinen ja itseopiskeltava vastuullisuuden verkkokurssi iLOQin oppimisalustalle ➡️

Vastuullisuusohjelman pullonkauloja

Vastuullisuusohjelma on kuitenkin vain dokumentaatio siitä, millaisiin asioihin pyritään. Organisaation pitää ylittää monta estettä päästäkseen tilanteeseen, jossa vastuullisuusohjelma näkyy muutoksena päivittäisessä toiminnassa. Yleisimpiä haasteita ohjelman toteuttamisessa ovat:

Heikko sitoutuminen ⚠️ Onnistuakseen vastuullisuusohjelman toteuttamisessa, koko organisaation täytyy sitoutua tavoitteisiin ja tekoihin - ei pelkästään tulla tietoiseksi niistä. 

Esimerkillä johtaminen ⚠️ Vastuullisuusohjelman jalkautus ontuu, jos johtajat eivät osoita esimerkillään suuntaan muulle organisaatiolle. Erityisesti lähiesimiestyö pulttaa toimintatavat osaksi arkea.

Puuttuvat resurssit ja asiantuntemus ⚠️ Vastuulliset toimintamallit ja muutoksen edistäminen edellyttävät uudenlaisia prosesseja, joihin tarvitaan kokemusta ja osaamista.

Muutosvastarinta ⚠️ Kuten mikä tahansa muutos, myös ryhdikkäämpi ote vastuullisuuteen kohtaa vääjäämättä vastustusta, joka hidastaa ohjelman toteuttamista.

Mittaamisen vaikeus ⚠️ Vastuullisuusohjelman edistymistä ei voi seurata ilman selkeitä mittareita, mutta niiden puute on yleinen ongelma vastuullisuustyössä.

Arvoketjun vastuullisuus ⚠️ Mikään organisaatio ei toimi tyhjiössä, vaan mm. toimittajien ja kumppanien vastuullisuus kytkeytyy vastuullisuusohjelmaan ja voi vaarantaa sen toteutumisen.

vastuullisuuskoulutus-tieto-ymmarrys-toiminta-blogi-mediamaisteri

Koulutus taklaa vastuullista toimintaa rajoittavat haasteet

Kouluttaminen on paras vastaus moniin vastuullisuuden toteutumisen haasteista. 💡 Vastuullisuuskoulutusten teho perustuu siihen, että ne muuttavat ajattelutapoja ja muokkaavat sitä kautta toimintaa. Kouluttaminen tekee mm. yksilön omien valintojen merkityksen helpommin ymmärrettäväksi, mikä kasvattaa sitoutumista vastuullisuustavoitteisiin.


Erilaisia vastuullisuuskoulutuksia

Vastuullisuuskoulutus-termin alle mahtuu erilaisia kursseja ja kokonaisuuksia riippuen organisaation tarpeista ja panostuksista henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Koulutuksia on myös syytä kohdistaa tilanteesta riippuen henkilöstön ja johtoryhmän lisäksi esimerkiksi kumppaneille ja asiakkaille. Yleisimpiin vastuullisuutta edistäviin koulutuksiin lukeutuu:

Code of conduct tai eettinen ohjeisto 📗 joka määrittelee organisaation eettiset periaatteet ja odotukset työntekijöiden käyttäytymiselle. Koulutuksen aiheita periaatteiden ja arvojen ohella ovat mm. lahjonnan ja korruption vastainen toiminta, sidosryhmätyöskentely, työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet, yksityisyyden suoja ja tietosuoja, käyttäytyminen ja rikkomusten raportointi.  

Kattavan code of conductin ohella vastuullisuuskoulutuksen voi toteuttaa rajatumpina kokonaisuuksina, jotka käsittelevät tietyn vastuullisuusteeman, esimerkiksi:

Ympäristövastuu ja kestävä kehitys – Koulutus käsittelee ilmastonmuutosta, energiatehokkuutta, hiilijalanjäljen vähentämistä, kierrätystä, luonnonvarojen käyttöä ja muita ympäristöön liittyviä kysymyksiä.

Sosiaalinen vastuu – Aiheina mm. työntekijän oikeudet, tasa-arvo, monimuotoisuus, syrjinnän ja työpaikkakiusaamisen ehkäisy ja työhyvinvointi.

Taloudellinen vastuu – Aiheina mm. taloudellinen raportointi, riskienhallinta, verotus, rahoitus ja vastuullinen sijoittaminen.

Vastuullinen hankinta – Aiheina mm. eettisten ja ympäristöystävällisten toimittajien valitseminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kestävien materiaalien käyttö.

Kestävä tuotekehitys – Aiheina mm. ekologinen suunnittelu, ympäristöystävällisten materiaalien käyttö, kiertotalous ja tuotteen elinkaaren hallinta.

Eettinen toiminta – aiheina mm. eettiset periaatteet, korruption ja lahjonnan vastainen toimintaa, sidosryhmien huomioon ottaminen ja eettinen päätöksenteko.

vastuullisuuskoulutus-vaikutus-blogi-mediamaisteri

Tehokkaan vastuullisuuskoulutuksen rakennuspalikat

Vastuullisuuskoulutuksen tehtävä on juurruttaa asiat oppijoiden mieliin konkreettisesti ja ymmärrettävästi. Hyvä vastuullisuuskoulutus vastaa ainakin näihin kysymyksiin:

 • Mitä vastuullisuus ylipäätään tarkoittaa?
 • Mikä on vastuullisuuden merkitys ja hyöty omalle organisaatiolle?
 • Miten vastuullisuutta mitataan, raportoidaan ja arvioidaan?
 • Mitkä standardit ohjaavat organisaation vastuullisuutta?
 • Mitä yksilöltä odotetaan vastuullisuuden edistämiseksi?
 • Miten vastuullisuuden tulee näkyä päivittäisessä työssä ja toiminnassa?

Digistä tehoja vastuullisuuden oppimistuloksiin

Sisällön ohella koulutuksen toteutustapa vaikuttaa sen tehokkuuteen. Pelkkä luennointi tai staattinen materiaali ei usein riitä havainnollistamaan työssä eteen tulevia tilanteita, joissa vastuullisuuden opit pitäisi osata huomioida.

Vastuullisuuskoulutuksen toteuttaminen verkkokoulutuksena tai -kurssina on hyvä vaihtoehto muutamasta eri syystä. 👩‍💻

Joustavuus ✅ Digitoteutus ei sido merkittävästi resursseja sen jälkeen kun koulutus on luotu, joten sen skaalaaminen on vaivatonta. Oppijoiden vapaus käydä koulutus omaehtoisesti edesauttaa koulutuksen tavoittavuutta.

Interaktiivisuus ✅ Verkkokoulutuksessa voi hyödyntää monipuolisesti keinoja oppijan osallistamiseen. Esimerkiksi skenaariopohjainen oppiminen on omiaan valmistamaan henkilöstön työssä eteen tulevia vastuullisuusvalintoja varten.

Päivitettävyys ✅ Tavoitteisiin ja parhaisiin käytäntöihin tulee väistämättä muutoksia – verkkokoulutuksen päivittäminen ja muokkaaminen uusiksi versioiksi käy kätevästi.

Seurattavuus ✅ Vastuullisuusoppien omaksumisen arviointi edellyttää kykyä nähdä esimerkiksi kuinka moni on suorittanut koulutuksen. Verkkokoulutukset kartuttavat dataa jonka perusteella voit arvioida vaikutusta ja kehittää koulutusta.

vastuullisuuskoulutus-tarkoitus-blogi-mediamaisteri

Tärpit koulutuksen toteuttamiseen

Lopuksi vielä kaksi pro-tipsiä vaikuttavan vastuullisuuskoulutuksen toteuttamiseen.

 1. Säästä oppijat itsestäänselvyyksiltä – Jotta vastuullisuudessa päästään minimitasolta eteenpäin, koulutuksen täytyy mennä pintaa syvemmälle. Tyhjänpäiväiset asiat kannattaa jättää pois, koska niistä voi syntyä oppijalle hölmö olo, mikä romuttaa äkkiä koko vastuullisuusohjelman uskottavuuden.

 2. Keskity vaikeisiin tai epäselviin tilanteisiin – Joissain vastuullisuusasioissa vastaus on suoraviivainen kyllä tai ei, mutta harmaa alue näiden välissä on se, jossa tapahtuu merkittävin ajattelu ja oppiminen. Kun suunnittelet kurssin tehtäviä, herättele kohdeyleisön hoksottimet skenaarioilla, joihin ei välttämättä ole yhtä oikeaa vastausta.

Muista, että vastuullisuuskoulutuksen tarkoitus on luoda yhteys vastuullisuusohjelman ja käytännön tehtävien välille ja poistaa abstraktiutta teeman ympäriltä. Eli: strategia lähtökohtana ja vastuulliset teot lopputulemana. Näiden välissä vastuullisuuskoulutus muovaa ajattelua, mikä takaa, että vaikutus toimintaan toteutuu.

Kysy vinkkejä vastuullisuuskoulutukseen

Olemme toteuttaneet monia vastuullisuuskoulutuksia varsinkin yritysasiakkaille ympäri Suomea. Tietyt lainalaisuudet pätevät yleisesti, mutta jokainen vastuullisuusohjelma tuo koulutukseen oman mausteensa.

Mietitkö millainen vastuullisuuskoulutus osuisi parhaiten teidän tavoitteisiin? Laita viestiä tulemaan! 👋

OTA YHTEYTTÄ  

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas