Asiakastarina

Pelastusalalla pilotoidaan uutta sähköistä arviointisovellusta

Pelastusopisto | Matti Honkanen, yliopettaja

matti honkanen pelastusopisto
  ORGANISAATIO

Pelastusopisto on sisäministeriön ohjauksessa toimiva valtakunnallinen pelastusalan oppilaitos ja koulutuskeskus. Pelastusopisto vastaa muun muassa pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillisesta perus- ja täydennyskoulutuksesta sekä sopimushenkilöstön ja siviilivalmiuden koulutuksista. Lisäksi opistolla ylläpidetään useita eri tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita.

www.pelastusopisto.fi

  TOIMIALA

Ammatillinen oppilaitos

  AVAINASIAT

Osaamisen kartoittaminen ja digitaalisen arviointityökalun kehittäminen

Pelastusopisto on sisäministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillisesta koulutuksesta ja koordinoi pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
- Koulutamme jatkuvasti isoa joukkoa ammattilaisia. Pelastajien lisäksi hätäkeskuspäivystäjiä, alipäällystöä, päällystöä sekä täydennys- ja varautumiskoulutuksiin osallistuvia, Pelastusopiston yliopettaja Matti Honkanen kertoo.

Nyt Pelastusopisto on yhdessä pelastuslaitosten kanssa kehittänyt uutta osaamisenkartoitusmallia pelastustoiminnan johtamiseen.

Hankkeen ytimessä on kaikille johtamistasoille tuleva uusi sähköinen arviointisovellus, jonka toteuttajaksi valikoitui Mediamaisteri. Sovelluksen avulla arvioidaan osaamista muun muassa eri johtamistasoilla ja onnettomuustyypeissä, kuten rakennuspaloissa, vaarallisten aineiden onnettomuuksissa ja liikenneonnettomuustilanteissa.

Hankkeen tuottama materiaali pitää sisällään kirjallisia tehtäviä, simulaatioita sekä videoita, joiden pohjalta osaamiskartoitukseen osallistujan on osattava valita oikeat ratkaisut kulloisessakin tilanteessa. Arvioija seuraa ratkaisujen tekemistä ja merkitsee suoritukset arviointisovellukseen.

lakisääteiset koulutukset osaamisen testaaminen

- Tähän asti arvioinnit on tehty manuaalisesti paperille. Se on todettu melko työlääksi. Kaikki tiedot ovat olleet vähän siellä täällä, ja tietojen yhdisteleminen on saattanut olla melko hankalaa, Honkanen toteaa.

 

Sähköinen arviointisovellus tuo koulutustoimintaan selkeyttä ja laatua

Matti Honkasen mukaan uusi sähköinen arviointisovellus nopeuttaa ja helpottaa arvioijan työtä, parantaa arvioinnin tasalaatuisuutta ja selkeyttää koko arviointiprosessia, mistä on hyötyä sekä arvioijalle että arvioitavalle, ja lisäksi koko organisaatiolle.

- Sovellus antaa mahdollisuuden myös jonkin yksittäisen asian arviointiin organisaatiotasolla. Voimme sen avulla tarkastella esimerkiksi sitä, onko pelastuslaitostasolla VIRVE-radiopuhelimen käyttämisessä kehittämistä tai ontuuko tiedottaminen jossain kohtaa.

Hankkeessa on laadittu muun muassa valmiita arviointilomakkeita arvioijan valittavaksi tilanteen ja tarpeen mukaan. Sovellus myös tuottaa automaattisesti palauteraportit sekä arvioijalle että koulutettavalle.

- Tulevaisuudessa kaikki pelastusalan ammattilaiset, jotka valmistuvat Pelastusopiston alipäällystö- tai päällystökurssilta, ovat suorittaneet osaamiskartoitukset. Heidän suoritukset on arvioitu uutta arviointisovellusta käyttäen niin harjoituksissa kuin loppuarvioinnissa. Myös pelastuslaitokset voivat käyttää sovellusta arvioinneissaan oman henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen, Honkanen sanoo.

osaamisen varmistaminen pelastusala


Sisältö tuotetaan omalla porukalla

Pelastusopistolla on ollut jo useita vuosia käytössään pelastuslaitosten yhteinen verkko- oppimisympäristö, Koulumaali. Järjestelmä on rakennettu Mediamaisterin oppimisympäristön pohjalle.

Uusi sähköinen arviointisovellus rakennettiin osaksi Koulumaalia, mutta kuitenkin erilliseksi osiokseen.

- Oli kätevää, ettei taas tarvinnut ottaa jotain uutta systeemiä käyttöön, Honkanen sanoo.

Sisältöä niin olemassa olevaan oppimisympäristöön kuin uuteen arviointisovellukseen Pelastusopisto tuottaa omin voimin yhdessä pelastuslaitoksien henkilöstön kanssa.

- Teimme aluksi käsikirjan eri onnettomuustyyppeihin siitä, mistä asioista haluamme arviointia. Listasimme kaikki eri onnettomuustyypit ja eri kokoiset onnettomuudet sekä niiden onnettomuuskuvaukset, tavoitteet ja sisällöt. Sen jälkeen kirjoitimme käsikirjoitukset, jonka jälkeen pääsimme tuottamaan videoita, sivuja, simulaatioita ja muita esityksiä.

Mediamaisterin tehtävänä on ollut huolehtia teknisistä ratkaisuista ja graafisesta ulkoasusta. Honkasen mukaan yhteistyö Mediamaisterin kanssa on sujunut mallikkaasti ja vuoropuhelua on käyty vähintään viikoittain.

- Hanke on ollut iso ja vaativa, mutta mielenkiintoinen. Vastaanotto on ollut myönteinen ja näkisin, että muidenkin viranomaisten kannattaisi siirtyä koulutustoiminnassaan sähköiseen arviointiin, hän toteaa.

 

sähköinen oppimisympäristö

 

Virkistä väsynyt verkkokurssi? 🙋

Verkko-oppimisen pitää olla innostavaa, koska muuten saat olla jatkuvasti patistamassa ihmisiä kurssien pariin. 

Kerro meille millaisen koulutuksen tarvitset – kerromme millaista teknologiaa ja temppua sen toteutuksessa voisi käyttää!

VARAA ESITTELY  

Katso myös muut asiakastarinat

Careeria vastaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen murrokseen

Careeria kehitti yhteistyössä Mediamaisterin kanssa sähköisestä oppimisympäristöstä entistä visuaalisemman ja toiminnallisemman.

Partiolaisten koulutustoiminnan digiharppaus

Partiolaiset uudistivat verkkokoulutusympäristön vastaamaan paremmin tulevaisuuden tavoitteita.

Satakunnan sydänpiirin koulutusympäristön uusi ilme

Mediamaisteri mukana kehittämässä Satakunnan Sydänpiirin Verkkopuntari-koulutusympäristöä.