ASIAKASTARINA

Itä-Suomen eLukio: oppimisympäristö lukioiden yhteiskäyttöön

Sanna Oikari, projektipäällikkö, Kuopion kaupunki

ita-suomen-elukio-asiakastarina-mediamaisteri
  ASIAKAS

Itä-Suomen lukioverkoston digitaalinen ekosysteemi-hanke laajentaa lukioiden oppimisympäristöjä, yhdenmukaistaa ja uudistaa toimintakulttuuria sekä tukee lukion nykyisen ja tulevan uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista.

www.itasuomenelukio.fi

  TOIMIALA

Lukio-opetus / Kasvatus ja koulutus 

  AVAINSANAT

Oppimisalusta, verkko-oppiminen, verkkokurssien tuotanto, koulutus ja sparraus

Etusivu - Kuopion Palautepalvelu

 

Itä-Suomen lukioissa on käynnissä harppaus digitaaliseen koulutukseen. Digitaalinen ekosysteemi -hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen oppimisalusta lukioiden verkkokoulutuskäyttöön. 

Projektin myötä Kuopion ja lähiseudun lukio-opettajat saavat paremmat valmiudet digitaalisiin opetusmenetelmiin ja työkaluihin, opiskelijoiden opetustarjontavalikoima laajenee, ja koko alueen kouluyhteistyö ja digitaalisen oppimisen kulttuuri vahvistuvat.

Haastattelimme hankkeen pääkoordinaattorina työskentelevää Sanna Oikaria, joka näkee aitiopaikalta hankkeen vaikutukset lukiokoulutuksen digitalisaatioon.

nest-banner-promo

 

Hankkeesta vauhtia lukio-opetuksen digitalisaatioon

Opetushallituksen ja NEST-keskuksen rahoittama Digitaalinen ekosysteemi -hanke pyörähti käyntiin lokakuussa 2020. NEST:in alkuperäinen tavoite oli edistää Itä-Suomen lukioiden kansainvälisyyttä, mutta pandemian aikana painopiste siirtyi kotimaisiin hankkeisiin, kuten lukiokoulutuksen digitalisointiin.

“Digitaalinen ekosysteemi -hankkeessa tavoitteena on luoda infrastruktuuri Itä-Suomen lukioverkoston digitaalista opetusta ja oppimista varten, ja jalkauttaa ratkaisut hankkeeseen mukaan lähteneiden lukioiden käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistä sähköistä oppimisalustaa ja sinne vietyä opetustarjontaa.”

Kartoituksen jälkeen kolmetoista verkoston 24:stä lukiosta lähti mukaan hankkeeseen. Koko hanke pohjautuu laajaan taustatyöhön, jossa selvitettiin opettajien ja opiskelijoiden toiveita sekä osaamista digiasioissa.

“Onnistumisen kannalta meille oli tärkeää lähteä liikkeelle lukioiden aidoista tarpeista. Oppimisalustalle ja tulevalle verkko-opetukselle haluttiin luoda vahva pohja, jotta ne voisivat aiheuttaa laajempaa kulttuurista muutosta digitaalisessa oppimisessa.”

Opettajilta toiveina nousivat mm. template-tyylinen oppimispolku, oppimisanalytiikan hyödyntäminen ja opetustarjonnan jakaminen lukioiden välillä. Osaamiskartoituksissa selvisi myös, että digitaalisissa taidoissa on selkeitä eroja lukioiden välillä.

blogi-nest-etusivu


Moodle-pohjainen oppimisalusta rakentui opettajien ja opiskelijoiden toiveiden mukaan

Kartoitusten perusteella kerätyistä ideoista ja toiveista muodostui kriteerit verkko-oppimisalustan teknologialle ja kumppanille. 

Moodle oli ennestään käytössä osassa lukioista, joten se oli monipuolisuutensa vuoksi luonnollinen valinta Itä-Suomen eLukion alustaksi. Mediamaisteri valikoitui hankkeen kumppaniksi hyvien aiempien kokemusten ja vahvan Moodle-osaamisen myötä.

“Moodle-teknologia ja Mediamaisterin osaaminen muodostivat vahvan kokonaispaketin, joka vastasi kartoituksissa löydettyihin tarpeisiin. Toiveiden huomiointi oli erityisen merkittävää tässä hankkeessa. Kattava pohjatyö varmisti sen, että oppimisalusta palvelee meitä pitkälle tulevaisuuteen.”

Oppimisalustan rakennus, sisällöt ja integraatiot

Hanke konkretisoituu Itä-Suomen eLukio -oppimisympäristöön. Ympäristön ulkoasun ja muiden määrittelyjen jälkeen alustalle on tuotettu erillisiä ohjemateriaaleja opettajille ja opiskelijoille, sekä kopioitavia mallipohjia opintojaksoille. 

Opettajien toiveita kuunnellen alustalle toteutettiin myös esimerkiksi integraatio, jolla arvosanat siirtyvät suoraan Moodlesta Primukseen. Kirjautuminen alustalle on tehty helpoksi MPASSid-tunnistautumisella, joka tarkoittaa että opettajat ja opiskelijat voivat kirjautua ympäristöön tutuilla koulun tunnuksilla. Oppimisanalytiikka ja edistymisen seuranta on myös otettu huomioon ja niitä tullaan kehittämään jatkohankkeen aikana. 

Integraatioiden ja analytiikan kehittämistyössä Mediamaisterin kanssa on ollut vahvasti mukana Matti Lähtevänoja, joka toimii Kuopion alueen lukioiden ICT:n osalta sekä pedagogisena että teknisenä tukena.


Opettajien kouluttaminen työkalun käyttöön

Alustan rakentamisen rinnalla haluttiin ryhtyä kouluttamaan opettajia tunnistetuissa asioissa. Sannan tiimi hyödynsi Mediamaisterin osaamista järjestämällä koulutukset Moodlen alkeista ja käyttöliittymästä sekä sisällöntuotannon ja verkkopedagogiikan menetelmistä. 

Koulutuksissa hankkeen aikana muodostettu digitiimi ja Kuopion lukio-opettajat pääsivät Mediamaisterin opastukseen harjoittelemaan alustan käyttöä ja kysymään mitä tahansa verkko-oppimisesta. Lukioiden yhteyshenkilöistä koostuvan digitiimin rooli korostuu entisestään jatkossa, kun alustan käyttö laajenee.

“Hanke on meille iso harppaus digitalisaatiossa. On kartoitettu osaamista, rakennettu oppimisalusta, tuotettu oppimateriaalia, koulutettu opettajia, kehitetty verkkopedagogista tekemistä, ja luotu uudenlaista lukioiden rajat ylittävää digitaalista kulttuuria oppimisen ympärille.”

Käyttöönotto ja koulutusten laajentaminen

2022 loppuun mennessä Itä-Suomen eLukiota on pilotoitu Kuopion lukioissa. Alustaa kehitetään käyttökokemusten perusteella, ja käyttöönotto pääsee kunnolla vauhtiin jatkohankkeessa, joka ulottuu vuoden 2024 kesään. 

Tavoitteena on, että tuolloin Itä-Suomen eLukio on aktiivisessa käytössä kaikissa hankkeen lukioissa, ja että alustalle on viety merkittävä määrä opetusta, jolla lukiolaiset voivat täydentää omaa opintopolkuaan yli lukiorajojen.

image001

 

Itä-Suomen eLukion vaikutus nyt ja tulevaisuudessa

Hankkeen tavoitteina on ollut osaamisen ja opetuksen kehittäminen sekä opetustarjonnan, -järjestelyjen ja arviointimenetelmien monipuolistaminen. Vaikutus näkyy jo hankkeen ensimmäisen vaiheen lopulla.

Itä-Suomen eLukiosta on hyvää vauhtia tulossa erottamaton osa alueen lukio-opetusta. Kuopion pilottilukioiden mukana alustan käyttäjämäärä nousi yli kuuteen sataan, ja määrä kasvaa sitä mukaa kun alusta ehditään jalkauttamaan uusiin lukioihin.

“Lukioiden välinen yhteistyö vahvistuu yhteisen digitaalisen oppimisympäristön myötä. Tällä on suuri merkitys digitaalisen opetuksen vaikuttavuuden kannalta. Kun tiedon jakaminen lisääntyy, osaaminen, vinkit ja hyväksi todetut menetelmät vaikkapa opetuksen pelillistämisessä siirtyvät luontevasti lukiosta toiseen.”

Icon-Color-15

Hyödyt opettajille

  • Paremmat ja yhtenäisemmät digitaaliset taidot
  • Valmius hyödyntää monipuolisesti verkkopedagogisia menetelmiä opetuskäytössä
  • Kyky huomioida opiskelijat yksilöllisemmin analytiikan ja edistymisen seurannan avulla

Hyödyt opiskelijoille

  • Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua (erityisen arvokasta urheilulukion nuorille) 
  • Mahdollisuus yhdistellä opintokokonaisuuksia eri lukioiden tarjonnasta
  • Mahdollisuus vaikuttaa alustan ja opetustarjonnan kehitykseen

“Toiveena olisi, että Itä-Suomen eLukio innoittaa myös hankkeen ulkopuolisia lukioita ja kuntia rakentamaan vastaavanlaista osaamista ja opetustarjontaa. Näkisin että ajan kanssa alustan ympärille voidaan muodostaa vahva osaajaverkosto, joka edistää digitaalisen kulttuurin asemaa opetuksessa. Samalla Moodlesta voidaan tehdä kattava osaamis- ja materiaalipankki.”

NEST-verkoston uuden strategian mukaisesti toiminnassa korostuu saavutettavuus ja laatu. Laadun ja saavutettavuuden näkökulmasta toiminta kohdentuu mm. oppimisen edellytysten parantamiseen, verkostomaiseen yhteistyöhön ja toimintakulttuurin yhteiskehittämiseen lukioiden välillä, osallisuuden lisäämiseen sekä digitaalisuuden tarjoamien mahdollisuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen. Itä-Suomen eLukio –verkkopalvelu tarjoaa kaikkia näitä kohdennuksia sekä nykyisille että uusille jäsenille.

 

Pedagogista näkemystä, teknistä tukea ja koulutusapua

Laajassa hankkeessa on ollut monipuolisesti käyttöä Mediamaisterin osaamiselle. Sanna on tyytyväinen siihen, miten projekti on edennyt taustakartoituksista konkreettisiin ratkaisuihin. Digitaalisen osaamisen ja koko digikulttuurin edistämiseksi on saatu jo paljon aikaan, ja hankkeen tulevaisuuskin näyttää valoisalta.

“Yhteistyö Mediamaisterin kanssa on sujunut tosi hienosti. Missään vaiheessa ei ole tuntunut siltä, että jäisi yksin hankkeen kanssa. Tiimiltä on saatu juuri se tekninen osaaminen ja asiantuntijuus esimerkiksi sisällöntuotannossa mitä kaivattiinkin.”

“Olemme jo tähän mennessä ottaneet valtavia kehitysaskeleita Itä-Suomen eLukion rakentamisen, sisältöjen luomisen ja opettajien koulutuksen osalta. Jatkamme innolla yhteistyötä Mediamaisterin kanssa oppimisympäristön jalkauttamisvaiheessa.”

Sanna profiilikuva 2022

Sanna Oikari
Projektipäällikkö
Kuopion kaupunki

 

Innostuitko kehittämään digitaalista opetustarjontaa? 🙋

Tutustu tarkemmin siihen, miten voimme auttaa oppilaitoksia saavuttamaan parempia oppimistuloksia tai kysy lisää Itä-Suomen eLukion hankkeesta.

Katso myös muut asiakastarinat

Tampereen korkeakouluyhteisön uusi verkko-oppimisympäristö

Oppilaitosten yhdistämisprosessi piti sisällään myös digitaalisten oppimisympäristöjen yhdistämisen.

Partiolaisten koulutustoiminnan digiharppaus

Partiolaiset uudistivat verkkokoulutusympäristön vastaamaan paremmin tulevaisuuden tavoitteita.

Tapojärven uusi mobiilisti toimiva verkkokoulutusympäristö

Perehdyttämis- ja turvallisuuskoulutus saatiin Tapojärvellä nyt entistä helpommin ja joustavammin työntekijöiden saataville uuden e-learning -perehdytyksen ansiosta.