Skenaariopohjainen verkkokoulutus: Tehokasta oppimista virtuaalisessa ympäristössä

  9. lokakuuta, 2023     Mira Perämäki

blogi-2

Nopeasti kehittyvässä digitaalisessa maailmassa verkkokoulutuksen merkitys kasvaa päivä päivältä ja siitä on tullut yhä suositumpi tapa hankkia uusia tietoja ja taitoja. Digitaalisten ympäristöjen kehittyessä meidän tulee kehittää myös verkossa kouluttamista. Perinteisten menetelmien rinnalle on hyvä ottaa vuorovaikutteisempia ja osallistavampia lähestymistapoja, kuten skenaariopohjaiset verkkokoulutukset.

Yksi uusi lähestymistapa on käyttää verkkokoulutuksissa todellisiin tilanteisiin perustuvia skenaarioita. Skenaarioiden avulla oppijat uppoutuvat käytännön tilanteisiin ja kehittävät kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja päätöksentekotaitoja. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme skenaariopohjaisen verkko-oppimisen käsitettä ja sen monia etuja.


Mitä on skenaariopohjainen verkkokoulutus?

Skenaariopohjainen verkkokoulutus perustuu oppimisen simulointiin virtuaalisessa ympäristössä. Sen avulla oppijat pääsevät käytännössä kokeilemaan ja soveltamaan oppimiaan taitoja skenaarioihin, jotka muistuttavat todellisia tilanteita. Tätä menetelmää voidaan käyttää monen eri aiheen kouluttamiseen.

Esimerkiksi monet ongelmanratkaisutaitoja vaativat tilanteet, kuten liiketoimintaprosessien seuraaminen sekä asiakaspalvelutilanteet, soveltuvat erinomaisesti skenaario-opetukseen. Oppijat voivat harjoitella skenaarioissa myös yhteistyötaitojaan ja saavat näin samalla välitöntä palautetta suorituksestaan.

Skenaariopohjaisen verkkokoulutuksen edut

👨‍🔧 Aktiivinen osallistuminen: Skenaarioihin perustuva koulutus sitouttaa oppijat aktiivisesti oppimisprosessiin asettamalla heidät tosielämän tilanteisiin. Tämä lähestymistapa ylittää passiivisen tiedon omaksumisen ja kannustaa oppijoita ajattelemaan kriittisesti, soveltamaan tietoa ja kehittämään ongelmanratkaisutaitoja. Kun oppijat osallistuvat itse aktiivisesti skenaarioihin, he todennäköisemmin muistavat siihen liittyvät asiat paremmin ja saavat näin myös syvällisemmän käsityksen aiheesta. Oppijat voivat edetä omaan tahtiinsa ja käyttää enemmän aikaa niihin osa-alueisiin, jotka he kokevat haastaviksi. 

🔨 Käytännön soveltaminen: Toisin kuin perinteiset koulutusmenetelmät, joissa saatetaan usein keskittyä teoreettisiin käsitteisiin ja tiedon jakamiseen, skenaariopohjainen oppiminen antaa oppijoille mahdollisuuden soveltaa tietojaan käytännön tilanteissa. Skenaariopohjaisen verkkokoulutuksen suuri etu on sen kyky tarjota oppijoille todellisuuden tuntua. Simuloidut skenaariot voivat jäljitellä todellisia työympäristöjä ja tilanteita, jolloin oppijat voivat soveltaa niihin oppimiaan tietojaan ja taitojaan. Tämä auttaa heitä kehittämään käytännön taitojaan ja valmistautumaan paremmin todellisessa arjessa vastaan tuleviin haasteisiin. Lisäksi virtuaaliset harjoitukset voivat tarjota oppijoille turvallisen ympäristön virheiden tekemiseen ja oppimiseen. 

🧠 Päätöksentekotaidot: Skenaariot asettavat oppijat erilaisten valintojen ja haasteiden eteen. Nämä edellyttävät, että he analysoivat tietoa, pohtivat eri näkökulmia ja tekevät tietoon perustuvia päätöksiä. Skenaariopohjaisen oppimisen avulla oppijat voivat kehittää ja tarkentaa päätöksentekotaitojaan sekä oppia arvioimaan vaihtoehtoja, ennakoimaan seurauksia ja mukauttamaan lähestymistapaansa kulloisenkin asiayhteyden mukaan.

💬 Yhteistyö ja viestintä: Työelämässä yhteistyö ja monialaisten lähestymistapojen hallinta on usein ratkaisevan tärkeää. Skenaarioiden avulla oppijat voivat työskennellä yhdessä, jakaa ideoita ja keskustella mahdollisista ratkaisuista. Tämä edistää viestintätaitoja, tiimityöskentelyä ja kykyä työskennellä tehokkaasti yhdessä. Toimii hyvin vaikkapa vastuullisuuteen liittyvien kiperien kysymysten käsittelyssä!

⚡ Motivaatio ja sitouttaminen: Oppiminen skenaariopohjaisesti edistää oppijoiden motivaatiota antamalla heille mielenkiintoisia haasteita, jotka herättävät heidän uteliaisuutensa ja halunsa ratkaista ongelmia. Aktiivinen sitoutuminen ja tunne siitä, että oppimisprosessi on omissa käsissä, parantaa tiedon soveltamista.

📐 Sovellettavat taidot: Skenaariopohjaisessa opiskelussa opittuja taitoja voi hyödyntää myös laajemmin kuin juuri opitussa / käsitellyssä skenaariossa. Oppijat kehittyvät esimerkiksi kriittisen ajattelun taidoissa, ongelmanratkaisun taidoissa sekä tehokkaan viestinnän taidoissa. Näitä kaikkia taitoja voi soveltaa eri aloilla niin ammatillisessa kuin henkilökohtaisessakin elämässä.

Skenaariopohjaisen verkko-oppimisen toteuttaminen

Kun lähdet toteuttamaan skenaariopohjaista aktiviteettia, muista käsikirjoitus. Ilman huolellisesti suunniteltua käsikirjoitusta et voi luoda onnistunutta oppimiskokemusta. Muista miettiä, millaisissa tilanteissa skenaario toimii parhaiten oppimisen välineenä.

Voit käyttää pohdinnan lähtökohtana yksinkertaista kysymystä: Onko ongelman ratkaisu on mustavalkoinen, “kyllä” tai “ei”. Mikäli näin on, tehtävä ei ole skenaario. Jos toivottuun ratkaisuun voi päästä useaa eri reittiä, tehtävä on skenaario.

Skenaarioon liittyy kertomus tai tarina, jossa kuvataan ongelma. Tämän jälkeen oppijoille esitetään valintoja, joilla he voivat ratkaista tilanteen. Valintojensa perusteella he voivat päätyä myös eri lopputuloksiin. Kertomusta varten pohdi kysymyksiä:

 • Kuka on kertomuksen päähenkilö?
 • Mitä tapahtuu?
 • Milloin?
 • Missä?
 • Miksi tämä tapahtuu?


Skenaarion käsikirjoittaminen ✍️

 • Aloita lopusta. Mihin lopputulemaan oppijan tulisi päätyä?
 • Listaa yleisimmät virheet, joita oppija todennäköisesti tulee tekemään.
 • Suunnittele ensin ideaali polku toivottuun lopputulemaan.
 • Suunnittele sitten vaihtoehtoiset reitit lopputulokseen.
 • Käsikirjoita kohdat, joissa oppijan pitää tehdä päätös / valinta ja avaa valinnan seuraus.
 • Tee ensimmäinen versio vapaasti, ole luova.
 • Lähde rajaamaan ja muokkaamaan skenaariota, jotta siitä ei tule liian monimutkainen.

Valintojen ja seurausten aukikirjoittaminen 🛣️

 • Aloita ideaalista polusta lopputulemaan
 • Tunnista ne kohdat, joissa oppijan on tehtävä päätös / valinta
 • Laita paikalleen parhaat vaihtoehdot
 • Laita muistiin kohdat, joissa saattaa tulla haaste / väärä valinta
 • Suunnittele toiseksi paras vaihtoehto lopputulemaan jne.

Muista nämä 💡

 • Valinnat voivat olla hyviä, menetteleviä tai huonoja, mutta eivät itsestäänselviä!
 • Lopputulokseen voi olla useita reittejä
 • Reitit voivat risteytyä eli joskus eri valinnat voivat johtaa samaan lopputulemaan
 • Anna mahdollisuus palata takaisin
 • Älä luo liian monimutkaista

Kun suunnittelet skenaariopohjaista verkkokoulutusta, ota huomioon seuraavat seikat:

Autenttisuus: Varmista, että käytetyt skenaariot ovat mahdollisimman lähellä reaalimaailman tilanteita, jotta oppijat voivat kokea ne mielekkäiksi ja sitouttaviksi. Älä tarjoa ilmiselviä oikeita tai vääriä vaihtoehtoja.

Selkeät oppimistavoitteet: Määrittele selkeästi kuhunkin skenaarioon liittyvät oppimistavoitteet, jotta voit ohjata oppijoiden keskittymistä ja mitata heidän edistymistään.

Kannustava palaute: Anna oppijoille oikea-aikaista ja rakentavaa palautetta, joka ohjaa heitä kohti haluttuja tuloksia ja auttaa heitä ymmärtämään päätöstensä seuraukset.

Reflektiiviset harjoitukset: Sisällytä skenaarioiden suorittamisen jälkeen pohdintatehtäviä tai jälkipuintitilaisuuksia, joissa oppijoita kannustetaan analysoimaan valintojaan, arvioimaan tuloksia ja tunnistamaan alueita, joissa on parantamisen varaa.

Palautteen merkitys

Skenaariopohjainen verkkokoulutus mahdollistaa välittömän palautteen antamisen oppijoille. Palautteen avulla voidaan arvioida oppijoiden suorituksia reaaliajassa ja tarjota heille yksilöllistä palautetta. Tämä auttaa oppijoita tunnistamaan vahvuutensa ja kehityskohteensa sekä ohjaa heitä kohti parempaa suoritusta. Palautteen avulla oppijat voivat jatkuvasti parantaa taitojaan ja saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Lopuksi

Skenaariopohjainen verkkokoulutus on osoittautunut tehokkaaksi pedagogiseksi lähestymistavaksi, joka kuroo umpeen teorian ja käytännön välisen kuilun ja kehittää kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja päätöksentekotaitoja.

Tämä lähestymistapa sitouttaa oppijat aktiivisesti realistisiin tilanteisiin, lisää motivaatiota ja edistää tietojen soveltamista käytännön tilanteissa. Verkko-oppimisen kehittyessä edelleen skenaariopohjaisen oppimisen sisällyttäminen opetusalustoihin voi rikastuttaa oppimiskokemusta ja antaa oppijoille arvokkaita taitoja, jotka ovat siirrettävissä heidän elämänsä eri osa-alueille.

Haluatko oppia aiheesta lisää? Tämän kaikille avoimen ja maksuttoman koulutuksen avulla pääset alkuun laadukkaan verkkokoulutuksen suunnittelussa.  Oppainasi toimimme me Mediamaisterin kokeneet verkkopedagogit.  

verkkokurssi-cta-1

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas