Itseohjautuvuus verkkokoulutuksessa – vinkit opettajalle

  17. heinäkuuta, 2023     Arttu Kotakorpi

Valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa elinikäinen oppiminen ja ilmiöoppiminen ovat olleet viime aikoina johtoteemoja. Näissä puheissa usein painotetaan oppimaan oppimisen ja itseohjautuvan oppimisen merkitystä. Omatahtinen opiskelu ja oppilaan henkilökohtaisiin oppimistarpeisiin vastaaminen verkko-opetuksessa vaatii opettajalta hieman erilaista osaamista kuin lähiopetuksessa. Kuinka tukea itseohjautuvuutta verkkokoulutuksessa?

Avataanpa heti alkuun vielä, mistä itseohjautuvassa oppimisessa on kyse. Itseohjautuva oppiminen tarkoittaa käytännössä sitä, että oppija 

 • tekee itse aloitteen oppimiselle ja haluaa oppia uutta
 • luo itselleen oppimistavoitteet ja sen, mitä hänen on opittava saavuttaakseen tavoitteet
 • löytää tarvittavat oppimismateriaalit ja syventävät aktiviteetit itse
 • valitsee ja soveltaa erilaisia strategioita oppimiseen erilaiset lähestysmistavat mahdollistavan materiaalin (tekstit, videot, blogit, podcastit) avulla
 • arvioi itse oppimistuloksiaan. 

 

Synnytä halu oppia

Omatahtisen opiskelun mahdollistava verkkoympäristö soveltuu erinomaisesti itseohjautuvaan oppimiseen. Itseohjautuvan oppimisen onnistuminen ja samalla oppijan omien tavoitteiden saavuttaminen riippuu omista haluista ja tarpeista, mutta siihen tarvitaan myös – yllättävän paljon – opettajaa. 

Opettajan kannattaa ainakin alkutaipaleella ohjata opiskelijaa realististen oppimistavoitteiden asettamisessa. Myöhemmin on tärkeää ohjata oppijaa reflektoimaan omaa osaamistaan; mikä toimi ja mikä ei ole toiminut, vaikkapa valmiiden kysymysten avulla.

Itseohjautuvan ja joustavan opiskelun kääntöpuolena on, että verkkokurssilta on helppo tipahtaa pois. Tyypillisiä syitä keskeyttää verkkokurssi ovat eristyneisyyden ja turhautumisen tunne sekä eristyksissä oleminen muista opiskeljoista ja opettajasta, opettajan vähäinen osallistuminen kurssin toimintaan sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen puute.

Miten nämä verkkokurssien keskeyttämiset voisi estää? 

Kun opetustilanteessa ei näe opiskelijoita, niin opettajan kyky innostaa ja viestiä tehokkaasti korostuu. Vaikka sanotaankin, että kannettu vesi ei kaivossa pysy, niin oppimismotivaatiota voi todellakin tartuttaa, myös verkkoympäristössä! Motivaation kautta syntyy halu oppia pakon sijaan, mikä parantaa tietysti myös opiskelijoiden itseohjautuvuutta.

 

Ota huomioon eritahtiset oppijat

Jokainen oppii omalla tavallaan ja omaan tahtiinsa. On oppijoita, jotka tulevat aina tarvitsemaan enemmän tukea ja selkeää ohjausta eteenpäin. Heikko itseohjautuvuus verkko-opinnoissa voi johtua monesta syystä, mutta opettajan kannattaa heti opintojakson alussa käyttää nopeita aktiviteetteja ja materiaalia, jotka tempaisevat mukaansa eivätkä vaadi paljon oppijalta. 

Kurssin edetessä kannattaa käyttää vaihtelevasti erilaisia tehtävätyyppejä, jotka samalla ohjaavat oppijaa oikeaan suuntaan ja antavat oppijoille sopivasti haastetta matkan varrella. Opettajan tulee löytää sopiva rytmi erilaisille tehtäville ja antaa itseohjautuvalle oppijalle ohjaavaa palautetta. Liian usein kuitenkin vielä näemme verkkokursseja, jotka perustuvat monotoniseen luennointiin ja lopputenttiin ja tehtäviä, jotka eivät vastaa osaamistavoitteisiin.

Itseohjautuvassa oppimisessa materiaali tukee erilaisten oppijoiden tarpeita. Erilaisten sisältömuotojen lisäksi on tärkeä tarjota vapaaehtoisia syventäviä tehtäviä ja mahdollisuus vuorovaikutukseen muiden opiskelijoiden kanssa. Itseohjautuvan verkko-opetuksen ei tarvitse olla yksinäistä, vaan opiskelijaporukasta kehkeytyy parhaassa tapauksessa toisiaan tukeva vertaisoppimisen yhteisö.

 

Panosta laadukkaaseen ja miellyttävään oppimiskokemukseen

Verkko-oppiminen on moniaistinen kokemus, joka joskus vaatii parempaa etukäteisvalmistelua kuin fyysinen opetustilanne. Herätä opiskelijoiden huomio ja fokus erilaisilla visuaalisilla ärsykkeillä kuten aiheeseen liittyvillä kuvilla, videoilla  ja animaatioilla, äänitiedostoilla sekä vuorovaikutteisilla tehtävillä. Kiinnitä huomio kurssin visuaaliseen ilmeeseen ja puhujan ääneen – onko ääni selkeä, ystävällinen ja mukaansatempaava? 

Materiaalin ja oppimiskokemuksen laatu voi olla ratkaisevaa monen oppijan sitoutumisen kannalta. Jos opiskelijat eivät koe kurssin sisältöä ja kouluttajaa kiinnostavaksi, niin menetettyä huomiota on vaikea voittaa takaisin. 

 

Itseohjautuvuutta ruokkiva viestintä

Jäsennä opiskeluympäristön materiaali loogisesti niin, että opiskelija osaa navigoida kurssilla ja suorittaa vaaditut tehtävät aikataulussa. Näin hän hahmottaa kurssin kokonaisuuden ja osaa jäsentää kurssin vaatimukset mielessään.

Itseohjautuvalle oppijalle on tärkeä tietää, missä mennään suhteessa päämäärään. 

Useita oppijoita voivat myös kiinnostaa erilaiset oppimisanalytiikan raportit, jotka kertovat, missä vaiheessa kurssia opiskelija on ja miten oppiminen edistyy: esimerkiksi seuraavalle taitotasolle pääsy on monelle motivoivaa. 

Raporttien lisäksi jatkuva palautteenanto ja arviointi tukevat itseohjautuvaa oppimista: ne kertovat, missä mennään ja kuinka oppiminen edistyy. Palautteen kautta oppijat oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, ja kiinnittämään huomion vielä harjoitusta vaativiin asioihin.

Opettajan tehtävä verkko-opetuksessa ei rajoitu opetusympäristön organisointiin ja tehtävien arviointiin. On tärkeä olla läsnä ja käytettävissä kurssin ajan sekä tarjota yksilöllistä tukea ja ohjausta tarvittaessa. Jos kurssilla on käytössä keskustelufoorumi, niin opettajan kannattaa ottaa eräänlainen moderaattorin rooli ja vastata tarvittaessa opiskelijoiden kysymyksiin.

Itseohjautuvassa opiskelussa oppija on itse viime kädessä vastuussa oppimisestaan, mutta onnistunut vuorovaikutus opettajan kanssa parantaa niin motivaatiota kuin oppimistuloksia. Anna itseohjautuvalle oppimiselle mahdollisuus antamalla oppijan oppia oppimaan omaan tahtiin ja itselle sopivalla tavalla.

 

Muistilista opettajalle 

 • Kannusta ja ohjaa
 • Tuo esiin käytännön hyöty – miksi on tärkeää osata juuri tämä asia?
 • Anna mahdollisuus asettaa omat opiskelutavoitteet ja valita vain välttämätön tai vapaaehtoiset lisämateriaalit ja -tehtävät.
 • Itsearviointi – kiinnitä oppijan huomio henkilökohtaisiin kehittämiskohteisiin. Itsearviointi palvelee myös juuri opitun aiheen pohtimista ja tiedon omaksumista.
 • Rytmitä erilaisia sisältömuotoja ja tehtävätyyppejä, ja muista vuorovaikutteisuus
 • Luento vai työpaja?
 • Anna palautetta
 • Kysele! Kysy kysymyksiä, jotka kannustavat pohtimaan ja soveltamaan. Huolella laadittu kysymys sopivassa kohtaa herättelee opiskelijoita reflektoimaan.
 • Pidä oppija kartalla. Verkkokurssien tarjoama selkeys on parhaimmillaan vertaansa vailla verrattuna perinteiseen luokkahuoneopiskeluun. Kun opiskelijan polku on selkeä, oppimistavoitteet ja arviointikriteerit nähtävillä ja käytettävissä, opiskelijat voivat suunnitella työnsä etukäteen ja olla paremmin organisoituja. Tämä voi edistää oppijan hallinnantunnetta ja motivaatiota.

 

Kaipaatko lisää ideoita oppimisen vuorovaikutteisuuden parantamiseen ja mielekkäämpään verkko-oppimiseen?

Katso skenaariopohjaisen oppimisen webinaaritallenne!

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas