Saavutettavuus verkko-oppimisympäristössä

  23. lokakuuta, 2019     Isto Laapio

saavutettavuus wcag eu-direktiivi

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkopalvelun käytettävyyttä erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta. Sitä voisi verrata digimaailman esteettömyyteen, jolla huolehditaan siitä, että jokaisella on mahdollisuus käyttää digitaalista palvelua. Saavutettavuus on ollut pinnalla erityisesti viime keväänä voimaan astuneen EU-direktiivin myötä. Direktiivi velvoittaa julkisten verkkopalveluiden olevan saavutettavia WCAG-standardilla mittattuna ja Suomessa vaatimuksia on alettu soveltaa portaittain syyskuusta 2019 alkaen. 

Saavutettavuutta verkkopalvelussa tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta. Verkkopalvelua kuten esimerkiksi verkko-oppimisympäristöä eli oppimisalustaa voidaan sanoa saavutettavaksi, kun siinä on otettu huomioon:

Tekninen saavutettavuus

Teknistä saavutettavuutta varten on laadittu WCAG-standardi, joka on jaettu kolmeen tasoon; A, AA, tai AAA. Näistä viimeksi mainittu on korkein mahdollinen taso. Teknisellä saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkopalvelu on luettavissa ruudunlukuohjelmalla tai vastaavalla teknisellä laitteella. Sivuston saavutettavuutta voidaan testata erilaisilla työkaluilla mekaanisesti. WCAG-standardi ei siis ota kantaa verkkopalvelun sisältöön tai helppokäyttöisyyteen. EU-saavutettavuusdirektiivi velvoittaa julkisten verkkopalveluiden olevan joko A tai AA tasolla.dia9_standalone_KOKO_muutettu


Ympäristön helppokäyttöisyys

Onko verkko-oppimisympäristön käyttöliittymä intuitiivinen? Suoraviivaisella navigoinnilla ja sivujen pääsisällön selkeällä erottamisella muusta sisällöstä saadaan käyttöliittymästä tehtyä käyttäjäystävällinen. Käyttöönoton sujuvuutta voidaan edistää esimerkiksi opastuskierros-toiminnolla, joka on yksi Pinja LMS oppimisympäristön toiminnallisuuksista. Opastuskierros käy läpi verkko-oppimisympäristön tärkeimmät toiminnot ja helpottaa näin uuden oppimisympäristön haltuunottoa.


Sisällön ymmärrettävyys

Tekninen saavutettavuus ja käyttöliittymän intuitiivisuus eivät yksinään riitä, jos verkkopalvelun sisältö on hankalasti ymmärrettävää ja vaikeaselkoista. Sisällön ymmärrettävyyttä voidaan parantaa käyttämällä yleiskieltä ja huolehtimalla, että tekstisisältö on jäsennelty lyhyiksi kappaleiksi tai luetteloiksi. Myös muun kuin tekstisisällön ymmärrettävyys on otettava huomioon. Esimerkiksi videot voidaan tänä päivänä tekstittää netistä löytyvillä ohjelmilla, jos sisältöä hyödyntävät esimerkiksi kuulovammaiset.


Miten Mediamaisteri ottaa huomioon saavutettavuuden? 

Mediamaisterin asiakkaiden joukossa on julkisia palveluita tuottavia organisaatiota ja yhteistyössä heidän kanssaan on saavutettavuutta lähdetty tutkimaan ja parantamaan 2019 vuoden keväästä alkaen. Pinja LMS verkko-opppimisympäristön saavutettavuutta on mitattu SiteImprove-työkalun avulla. Tällä hetkellä Pinjan tekninen saavutettavuus on A-AA tason välimaastossa WCAG-standardin mukaisella kriteeristöllä ja parhaillaan työskennellään AA-tasolle pääsemiseksi jokaisella osa-alueella. Käytännössä varmistamme saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

  • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme
  • Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme
  • Saavutettavuuskoulutusta on jatkuvasti saatavilla työntekijöillemme
  • Mediamaisterilla on selkeät saavutettavuustavoitteet ja -vastuutasot


Mietitkö oppimisympäristöön siirtymistä?

Olemme kirjoittaneet oppaan, jossa käsitellään verkko-oppimisympäristön hankintaa. Oppaasta saat vinkkejä siihen, mitä kaikkea on syytä huomioida, kun haluat hyödyntää verkko-oppimisympäristöä koulutustesi järjestämisessä.

LATAA LMS-OPAS

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas