Hallittua vai hallitsematonta oppimista?

  7. joulukuuta, 2016     Kimmo Oksanen

hallittua.jpg

”Voit aloittaa perehtymisen vaikka siitä, että tutustut intrassa oleviin dokumentteihin.”

Otetaanko teillä uusi työntekijä vastaan näillä sanoilla? Onko tässä kohtaa mietitty mitä uuden työntekijän halutaan oppivan ja osaavan perehdytyksen läpikäytyään? Mikä on perehdytyksen tavoite?

Perehdytys on hyvä esimerkki koulutuksesta, jonka monet yritykset haluavat viedä verkkoon. Verkko-koulutusta voidaan toteuttaa monella eri tavalla erilaisten laitteiden ja välineiden avulla. Kaikkia näitä tulisi kuitenkin yhdistää yksi asia - tavoite. Intrassa olevien dokumenttien lukemisella voidaan joskus saavuttaa tavoiteltu oppiminen. Esimerkiksi kokeneelta työntekijältä uuden laitteen käyttöönotto voi näin sujua mutkattomasti. Pääosin tulokselliseen verkossa tapahtuvaan oppimiseen ei kuitenkaan riitä se, että tarjotaan koulutusmateriaali oppijan saatavilla. Oppiminen on tehokkainta silloin kun oppija toimii aktiivisesti oman osaamisensa kehittämiseksi ja parhaimmassa tapauksessa vielä yhteisöllisesti muiden oppijoiden kanssa.

Hyvä oppimisympäristö tarjoaa keinoja aktivoida oppijaa ja herättää vuorovaikutusta. Aktivointi ei aina tarkoita klikkailua hiirellä, vaan yhtä hyvin voidaan esittää kysymyksiä tai antaa tehtäviä, joiden tarkoitus on ”hoksauttaa” oppija miettimään asiaa uudella tavalla tai uudesta näkökulmasta. Vuorovaikutuksen syntymistä puolestaan voidaan tukea esimerkiksi yhteisöllisten tehtävien avulla. On kuitenkin huomattavaa, että pelkästään tarjoamalla keskustelufoorumi oppijoiden käyttöön, harvoin saavutetaan hedelmällistä ja tuottavaa yhteisöllistä toimintaa. Oppimisen tutkimus on osoittanut, että aidon yhteisöllisen oppimisen aikaansaamista voidaan edesauttaa esimerkiksi käsikirjoittamisen avulla (engl. collaboration scripting). Esimerkiksi oppijoille annetaan kullekin erilaista pohjatietoa asiaan liittyen ja keskustelun kautta heidän on muodostettava yhteinen jaettu ymmärrys kokonaisuudesta ja saavutettava asetettu tavoite.

Työelämän murroksen myötä työntekijöiden odotetaan aktiivisesti kehittävän omaa osaamistaan. Tästä on syntynyt organisaatioille tarve koulutusten seurannalle ja raportoinnille. Organisaatiot haluavat tietää kuinka heidän työntekijänsä kehittävät omaa osaamistaan ja kuinka koulutuksista suoriudutaan. Hyvä oppimisympäristö tarjoaa organisaatiolle välineet tähän seuraamiseen. Sen lisäksi, että voidaan seurata työntekijöiden kehittymistä, toimivan seurannan avulla voidaan myös tunnistaa omassa organisaatiossa olevia kehittämistarpeita. Parhaassa tapauksessa oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden luoda oppijoille yksilöllisiä oppimispolkuja, jotka etenevät loogisesti kokonaisuudesta toiseen luoden oppimisen jatkumon. Hyvien seuranta- ja raportointiominaisuuksien myötä työntekijöiden kehittyminen tulee näkyväksi työnantajalle. Tämän näkyvyyden myötä oman osaamisen ja kehittäminen tulee luontevaksi osaksi työn tekemistä, joka edelleen mahdollistaa liiketoiminnan kehittymisen.

VARAA ESITTELY  

 

Suosituimmat kirjoitukset

Opas verkko-oppimisympäristön valintaan

Lataa opas