Uusia näkökulmia oppimiseen

Kirjoittanut Kari Laurila 4.4.2016 13:43:29
Löydät minut täältä:

Web_ActionTrack.png

Jo  tehtyjen päätösten perusteella koulutukseen ollaan lähivuosina panostamassa entistä runsaampia määrärahoja. Kyseisistä rahoista kasvava osa allokoidaan sähköisiin sisältöihin ja uusiin oppimisratkaisuihin maailmanlaajuisesti. Koulumaailma on etenemässä kovaa vauhtia perinteisistä kirjoista kohti tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden hyödyntämistä pääasiallisena mediana. Verkkopohjaiset oppimisratkaisut ovat juuri nyt yleistymässä yrityksissä ennennäkemätöntä vauhtia. Kustannushyötyjen ja helpon saatavuuden myötävaikutuksella vuonna 2015 verkkokursseille kirjauduttiin maailmassa yli kaksinkertaisesti vuoteen 2014 verrattuna. Vauhtihuumalle ei näy loppua ja ainakin vielä toistaiseksi myös tarjonta on vahvasti monipuolistumassa. "Suuren mahdollisuuden" ovat havainneet lukemattomat tahot eri puolilla maailmaa. Kuten kaikissa muutoksissa, tässäkin sopassa on mukana joukko pieniä uusia yrityksiä, jotka pyrkivät omalta osaltaan kontribuoimaan koulutuksen kehittymiseen. Kirjoitan tämän blogin yhden sellaisen yrityksen näkökulmasta.

Hyvän peruskoulutuksen, syvän ammatillisen oppimisen ja työelämässä jatkuvan oppimisen tarve on korostunut globaalissa maailmassa, jossa parhaan henkilön löytäminen ja palkkaaminen tehtävään kuin tehtävään on helpompaa kuin koskaan. Yksilötasolla toimeentulon turvaaminen on kouluttautumiselle selkein motivaatio, joka ei luonnollisestikaan näyttäydy eri koulutusasteilla yhtä vahvana. Yhteiskuntatasolla eri valtioiden koulutusjärjestelmien toimivuus on merkittävässä roolissa kansainvälisessä kilpailussa ja hyvinvoinnissa. Yrityksille henkilöstön pitäminen jatkuvasti ajan tasalla, osaavana ja kilpailukykyisenä on elinehto. Hyvälle koulutukselle löytyy siis kattava joukko erilaisia ja eri tasoisia motivaatioita. Kaikkia näitä motivaatiotekijöitä palvelevien koulutusratkaisujen kehittäminen ja tarjoaminen ovat hyvin monitahoinen haaste, jossa eri ratkaisuille on löydettävissä kokeilijoita helpostikin, mutta jossa pelissä loppujen lopuksi vain mainittuja tavoitteita kestävästi edesajavat ratkaisut voivat selviytyä pitkäaikaisesti.

Perinteinen oppiminen tapahtuu yksinkertaistaen joko opettajan tai kouluttajan johdolla, sisältäen runsaasti kuuntelemista, lukemista, muistiinpanemista, tehtäviä, ja testejä. Periaatteessa oppimisprosessi on hyvin selkeä, pitää vaan allokoida jokaiseen opittavaan asiaan tarpeeksi aikaa, keskittyä, harjoitella, toistaa, sisäistää, ja edetä seuraavaan opittavaan asiaan. Laadukas luokkaopetus ja laadukkaat oppikirjat olivat pitkään ainoa resepti hyvään peruskoulutukseen. Miksi tällainen oppiminen ei riitä nykyään? Miksi koulutus on muuttumassa ja monipuolistumassa niin valtavaa vauhtia? Tässä blogissa en pyri käsittelemään kysymystä täydessä laajuudessaan, vaan pohdin asiaa lähinnä opettajan, kouluttajan ja yksilön motivaation kannalta.

Yllätyksettömästi muutoksen suurin mahdollistaja on yksinkertaisesti teknologian valtava kehittyminen, jossa erityisroolissa ovat tietotekniikan uudet sovellutukset. Digitaalinen sisältö on helpommin ja kustannustehokkaammin saatavilla kuin perinteiset kirjat. Multimedian hyödyntäminen, virtuaalitodellisuus ja simulaatiot mahdollistavat harjoitteita, joiden tarjoaminen perinteisin keinoin ei ole joko mahdollista tai kilpailukykyistä. Oppimiseen tulee yksinkertaisesti uusia teknisiä ratkaisuja koko ajan sitä myötä kuin ne koetaan paremmiksi kuin aiemmat menetelmät. Oppiminen kokemuksena ja elämyksenä taistelee myös kaiken muun ajankäytön kanssa. Eri tasoiset koulutustavoitteet kärsivät huomattavasti mikäli WoW ja Clash of Clans houkuttavat yksilötasolla enemmän kuin oppikirjan lukeminen. Tämä näkökanta pakottaa oppimisratkaisut kilpailemaan nykymaailman muiden houkutusten kanssa, omaksuen muiden käyttämiä keinoja. Täten esimerkiksi pelillistämisellä pyritään tuomaan viihdemaailmassa hyvin sitouttavaksi todistettua elementtiä myös oppimisratkaisuihin.

Uuteen teknologiaan perustuvat oppimisratkaisut voivat olla joko yleisluontoisia, mahdollistaen niiden käytön hyvin laajasti. Hyvä esimerkki tällaisesta ratkaisusta on verkkokoulutus, jota voidaan soveltaa lukemattomilla aloilla. Toisaalta oppimisratkaisut voivat olla hyvin spesifisiä, kohdistuen hyvin määriteltyyn yksittäiseen tarpeeseen. Yksi esimerkki tällaisesta on vaikkapa matematiikkapeli esikoululaisille.

Team Action Zone on kehittänyt yleiskäyttöisen palvelun, joka sisältää joukon koulutusta ja oppimista edesauttaviksi havaittuja elementtejä. Jotkut elementit motivoivat oppimista yksilötasolla, kun taas toiset elementit toteuttavat yhteiskuntatason tavoitteita. ActionTrack ei pakota opettajia tai kouluttajia käyttämään tiettyjä pedagogisia malleja, vaan tarjoaa visuaalisen käyttöliittymän, jolla kaikki voivat helposti rakentaa mieleisiänsä oppimiskokonaisuuksia käyttäen haluamiansa elementtejä. ActionTrack on suunniteltu perusoppimisratkaisuja täydentäväksi tuotteeksi, joka tuo vaihtelua, virkistystä ja lisämotivaatiota normaaliin oppimiseen.

Oppimista edesauttavista elementeistä ActionTrack-palvelun ytimessä on pelillisyys, johon tarjotaan useita erilaisia menetelmiä. Palvelun käyttäjä voi itse päättää kuinka paljon ja millaista pelillisyyttä tuo kuhunkin oppimiskokonaisuuteen. Palvelun tarjoamat pelilliset elementit sisältävät muun muassa pisteet, tavoitteet, aikahaasteet, virtuaaliset objektit, tuloslistat, chatin, satunnaisuuden, käyttäjien päätökset jotka vaikuttavat tapahtumien kulkuun, loogiset kokonaisuudet, ehdollisen pääsyn, ja niin edelleen.

Liikalihavuus ja liikunnan puute ovat maailmanlaajuisesti kasvava ongelma, tuoden merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia. ActionTrack-palvelu mahdollistaa oppimisen ja liikkumisen yhdistämisen, jolloin liikunta tulee lähes huomaamatta oppimisen sivutuotteena. ActionTrackillä on mahdollisuus tehdä oppimiskokemuksia sekä sisätiloihin että ulkoilmaan siten, että halutut sisällöt aktivoituvat vasta kun oppilaat saapuvat tiettyyn paikkaan. ActionTrackin avulla oppiminen voidaan "maastouttaa" vaikkapa lähimetsään tai tehdashalliin, ja täten toteuttaa osallistavaa oppimista.

ActionTrack-palvelu tukee myös ilmiöpohjaista oppimista, sillä oppimiskokonaisuuksiin voidaan tuoda eri oppiaineiden sisältöä. Sisällöt saadaan myös aktivoitumaan kontekstuaalisesti, esimerkiksi paikkaan, aikaan ja ilmiöprosessin vaiheisiin perustuen. ActionTrackissä on kiinnitetty myös erityistä huomiota sisältöjen uusiokäyttöön, kopioitavuuteen, muokattavuuteen ja jakamiseen. Palvelu mahdollistaa kolmansien osapuolten sisältöjen sekä opettajien tai kouluttajien tekemien sisältöjen yhdistämisen. Jopa GPS-rasteja käyttävät kokonaisuudet voidaan kopioida vaikka Helsingistä Lontooseen ja muokata tarpeen mukaan.

Toimiminen pienryhmissä, eli sosiaalinen oppiminen, on tyypillisin tapa oppia ActionTrackin avulla. Pienryhmällä on useimmiten käytössään yhteinen tabletti, jolla ryhmä käy läpi koulutussisältöä, ja jolla ryhmä myös kommunikoi opettajan tai kouluttajan kanssa. Kouluttajan on myös mahdollista vaikuttaa ryhmän koulutuksen kulkuun, antaa palautetta sekä esimerkiksi pisteyttää ryhmän toimintaa etänä.

Turun yliopiston akateemiset tutkimustulokset osoittavat ActionTrack-oppimisen kollaboratiiviseksi, aktiiviseksi ja kontekstuaaliseksi. Oppilaat kokevat ActionTrack-pohjaisen kokemuksen autenttisempana, konkreettisempana ja sosiaalisempana oppimisympäristönä kuin perinteinen luokkahuone. Opiskelijat kuvaavat seikkailu-pohjaisen ActionTrack-oppimisen sisältävän haasteita, ongelmanratkaisua, luovuutta, mielikuvitusta ja onnistumisen iloa. Hauskuus ja mukaan tempautuminen ovat leimaa antavia piirteitä.

Turun yliopiston tutkimustuloksia vahvistavat myös havainnot yritystapahtumista. ActionTrack-teknologia on muun muassa Catalyst Global -verkoston käytössä "Go Team" -brändättynä tapahtuma-pohjaisessa koulutuksessa ja tiimiyttämisessä jo yli 50 maassa. Palaute sekä koulu- että yritysmaailmasta auttaa TAZia kehittämään ActionTrack-palvelua tukemaan yhä paremmin yllä kuvattuja oppimista tukevia elementtejä, sekä laajentamaan palvelua vielä monipuolisemmaksi jatkuvaa yksilöllistä oppimista motivoivaksi tuotteeksi.

Sekä koulut että yritykset arvostavat ja usein vaativatkin kokonaisvaltaisia koulutusratkaisuja, jossa yksi "oppimisalusta" sisältää kaikki tarvittavat palvelut. Tällaisessa mallissa opettajat ja oppilaat kirjautuvat yhteen koulutusjärjestelmään ja saavat käyttöönsä yhdellä kertaa kaikki palvelut. Täten opettajat ja kouluttajat pystyvät tarkastelemaan oppimistuloksia yhden ja saman järjestelmän puitteissa koko oppimiskaaren ajan. TAZin yhteistyö Mediamaisterin kanssa on erinomainen esimerkki ActionTrackin vahvuuksien yhdistämisestä olemassa oleviin oppimisalustoihin tavalla jossa järjestelmän osat täydentävät toisiansa. Jatkossa yhteistyön tavoite on ratkaisujen yhä tiiviimpi integraatio.

TAZin ActionTrack-palvelu on yksi esimerkki siitä, miten pieni uusi yritys on lähtenyt kontribuoimaan oppimisen uudistamiseen, ja kuinka tällainen yritys näkee oman palvelunsa osana suurempaa kokonaisuutta.

 

Kari Laurila, toimitusjohtaja, tekniikan tohtori

Kari oli erilaisissa tutkimus- ja johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä 1993-2010. Kari perusti Team Action Zone Oy:n ja Newelo Oy:n. Kumpikin yritys toimii SaaS-mallilla kansainvälisillä markkinoilla. Team Action Zone on palkittu vuoden liikuntatuotteena, ja yrityksellä on asiakkaita yli 40 maassa.

Aiheet: Pelillinen oppiminen

Iloa & inspiraatiota

Julkaisemme tällä palstalla ajankohtaisia uutisia verkko-oppimisen maailmasta. Kerromme alan mielenkiintoisista tapahtumista, projekteista ja ihmisistä.

Liity blogimme seuraajaksi:

Viimeisimmät